Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
ສຄກປ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານນະໂຍບາຍກະສິກໍາ – afprc.nafri.org.la

ສຄກປ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານນະໂຍບາຍກະສິກໍາ

BySomechai Phimmasone

ສຄກປ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານນະໂຍບາຍກະສິກໍາ

ພາຍໄຕ້ການຊີ້ນໍາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍ (Policy think tank) ໂດຍຮ່ວມກັບບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ ຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປູກກ້ວຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດຍານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອພິຈາ ລະນາຈາກຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ.

ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມວິຊາການ ຂອງ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫຼາຍກ່ວາ 100 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ ມາຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ກົມກອງ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຈາກການສຶກສາການປູກກ້ວຍເພື່ອເປັນສິນຄ້າຮຽກຮ້ອງເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ຈາກພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ. ໃນປີ 2015, ຈໍານວນສົ່ງອອກກ້ວຍທັງໝົດແມ່ນ 216,861 ໂຕນ (ມູນຄ່າ 39.94 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ). 88% ຂອງກ້ວຍທັງໝົດແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ສປປ ຈີນ ແລະ 12% ແມ່ນສົ່ງ ອອກໄປ ປະເທດໄທ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກຊອຄ, 2016). ຕົວເລກການສົ່ງອອກຕົວຈິງອາດມີຫຼາຍກ່ວານີ້ ຍ້ອນວ່າການສົ່ງອອກກ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສົ່ງອອກບໍ່ເປັນທາງການ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກາ່ວເໜັ້ນ ໃຫ້ເຫັນວ່າມີການໃຊ້ຝຸ່ນສານເຄມີຫຼາຍ ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນສານເຄມີຫຼາຍກ່ວາ 100 ຊະນິດ (ຢາຂ້າແມງ ໄມ້, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ປ້ອງກັນເຊື້ອລາ, ສານບໍລຸງ, ອື່ນໆ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການປູກກ້ວຍເປັນສິນຄ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະປະເມີນຄ່າ) ອາດມີມູນຄ່າສູງກ່ວາ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງລາຍຮັບ, ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ). ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກຄ່າເຊົ່າດິນແມ່ນສູງກ່ວາ ການໃຫ້ສໍາປະທານໃນໄລຍະຍາວ. ອັນທີ່ ສໍາຄັນ, ບັນດາກົດໝາຍ, ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງອ່ອນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ.

ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ຫົວຂໍ້ທີສອງແມ່ນກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດຍານ ເພື່ອການພັດທະນາສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງທີມີມູນຄ່າສູງ ຢູ່ເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ. ຜົນຜະລິດຍານຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດນໍ້າຫອມ ແລະ ການຜະລິດຢາ. ຜົນຜະລິດຍານຂອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົ່ງອອກ ໄປຕະຫຼາດ ຢຸໂຣບ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 1.46 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ. ຜົນການສຶກສາຮຽກຮ້ອງເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນໃນການ ຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຍານມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບກ່ຽວຍານທີ່ດີ. ໃນນີ້, ລັດຖະບານຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມດ້ານລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ ຍຸດຕິທໍາໃຫ້ແກ່ທັງສອງ ຝ່າຍລວມທັງຜູ້ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜູ້ຮັບຊື້ຍານ.

ຫຼັງຈາກການສະເໜີຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ອໍານວຍສະດວກໃນການປຶກສາຫາລື ໂດຍທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ.

 

About the Author

Somechai Phimmasone editor