Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
ຜົນສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສໍາຫຼັບການສໍາຫຼວດລະດັບຄົວເຮືອນ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕົ້ນ (ASEM/2014/053) – afprc.nafri.org.la

ຜົນສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສໍາຫຼັບການສໍາຫຼວດລະດັບຄົວເຮືອນ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕົ້ນ (ASEM/2014/053)

BySoulieck Kingkeo

ຜົນສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສໍາຫຼັບການສໍາຫຼວດລະດັບຄົວເຮືອນ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕົ້ນ (ASEM/2014/053)

14716264_182709582172293_6145154272886461443_n
ການລົງເກັບກຳຂໍມູນແມ່ນກິດຈະກໍາໜື່ງຂອງ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕົ້ນ (ASEM/2014/053) ແມ່ນໂຄງການລະດັບພາກພື້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ACIAR ຊຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະເທດກຳປູເຈັຍ, ແລະ ພະມ້າ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2015-2019.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳນາພອກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍສົມທົບກັບພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເຂດເປົ້າ ໝາຍຂອງໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ຈຸດປະສົງການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນລະດັບຄົວເຮືອນ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຜະລິດມັນຕົ້ນ ໃນເຂດເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.  ການສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທິມງານນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນ ສົມທົບກັບພະນັກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຢູ່ບ້ານຕົວແທນທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ຈໍານວນ 4 ບ້ານ  ຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ 3 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແລະ 3 ບ້ານ  ຢູ່ເມືອງແກ່ນທາວ ແລະ 3 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງປາກລາຍ ຂອງແຂວງໄຊຍະຍະບູລີ ໂດຍຈະສຸ່ມຄັດເລືອກເອົາ 30 ຄອບຄົວ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ ຕໍ່ບ້ານ. ການສຳພາດຄົວເຮືອນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ Tablet ເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການບັນທຶກຄຳຕອບ.

ການລົງສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລະຄື:
– ໄລຍະທີ 1, ວັນທີ 05 – 15/06/2017: ລົງສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງບໍລິຄັນ;  1.) ເມືອງວຽງທອງ ບ້ານເປົ້າໝາຍມີ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານຫີນໂງ່ນ, ບ້ານນາວັງໄຄ້ ແລະ ບ້ານວັງຫີນ.  2.) ເມືອງບໍລິຄັນ ບ້ານເປົ້າໝາຍມີ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານໂພນທອງ, ບ້ານຫາດໂພ, ບ້ານສີສະຫວາດ ແລະ ບ້ານໂນນສົມບູນ.
– ໄລຍະທີ 2, ວັນທີ 09 – 15/07/2017: ລົງສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ ແຂວງບໄຊຍະບູລີ, ເມືອງແກ່ນທາວ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ;  1.) ເມືອງແກ່ນທາວ ບ້ານເປົ້າໝາຍມີ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານຫາດແດງ, ບ້ານສາມສ້າງ ແລະ ຫ້ວຍອີຮຸມ.  2.) ເມືອງປາກລາຍ ບ້ານເປົ້າໝາຍມີ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານກາງ, ບ້ານແຄ, ບ້ານຜາແກ້ວ.

ຜ່ານການລົງສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສັງເກດເຫັນວ່າ, ຊາວກະສິກອນທີ່ອາໄສໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສການຜະລິດກະສິກຳເປັນອາຊີບຫຼັກໃນການທຳມາຫາກິນເຊັ່ນ: ການເຮັດນາ, ປູກພືດ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ.  ນອກນີ້  ຊາວກະສິກອນແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທາງທີມງານຜູ້ສຳພາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

img-20170815-wa0001img-20170815-wa0007 img-20170815-wa0000

ໂດຍ: ທ. ສຸລິເອກ ກິ່ງແກ້ວສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

About the Author

Soulieck Kingkeo administrator