Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ – afprc.nafri.org.la

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


ສູນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດກະສິກໍາຊົນນະບົດ ມີຊື່ເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ສຄສ” ແລະ ມີຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Center for Rural Agriculture Economic Research (CRAER) ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງມີຖານະທຽບເທົ່າກັບພະແນກການ ແລະ ສູນອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊົນນະບົດ ທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດກະສິກຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດກະສິກໍາຊົນນະບົດ ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານ ແລະ 8ຈຸງານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
  • 1) ຈຸງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ
  • 2) ຈຸງານແຜນການ ແລະ ການເງິນ
 2. ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດການຜະລິດ
  • 1) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນການຜະລິດ
  • 2) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າປັດໃຈການຜະລິດ
 3. ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ
  • 1) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດກະສິກໍາ
  • 2) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດກະສິກໍາ
 4. ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມຊົນະບົດ
  • 1) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ
  • 2) ຈຸງານຄົ້ນຄວ້າການປັບຕົວຕໍ່ຜົົນກະທົບໄພທໍາມະຊາດ


picture1