Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
ຄັງປັນຍານະໂຍບາຍ – afprc.nafri.org.la

ຄັງປັນຍານະໂຍບາຍ

ຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ ການສ້າງນະໂຍບາຍໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ

ວິໃສທັດ: ສ້າງຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງສາມາດສະເໜີທາງເລືອກ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຊາດ ກ້າວໄປສູ່ເສດຖະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາລະບົດບາດ: ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ຍຸດທະສາດ: ເພື່ອສ້າງຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີເວທີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍການ ດຶງດູດບັນດາກະຊວງ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນ ເອກະພາບກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 3 ລະດັບ
33